Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Logokoning een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.
1.2 Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van Logokoning.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Logokoning (Hierna te noemen Logokoning) en wederpartij.
2.2 Door gebruik te maken van de diensten van Logokoning verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Logokoning en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen Logokoning en wederpartij wordt opgenomen.
2.4 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever c.q. derden zijn voor Logokoning niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle aanbiedingen door Logokoning aan wederpartij zijn vrijblijvend.
3.2 Aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door Logokoning zijn één maand geldig tenzij anders vermeld.
3.3 Wederpartij heeft het recht om de aan Logokoning verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, zulks onder gelijktijdige betaling aan Logokoning van een vergoeding van 25% (vijfentwintig procent) van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50 (vijftig) EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de personele en administratieve kosten.
3.4 Een overeenkomst komt tot stand tussen Logokoning en de Opdrachtgever op de dag dat de aanbetaling van 50% van het ontwerpbedrag of overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Mocht de Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomt besluiten om de bestelling alsnog te annuleren, zullen alle door Logokoning ter zake van de overeenkomst gemaakte kosten worden verrekend met de aanbetaling, zoals genoemd in 5.2 welke Opdrachtgever reeds heeft voldaan.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Logokoning niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang en uitvoering overeenkomst

4.1 Logokoning zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Logokoning de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Logokoning het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Logokoning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Logokoning worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Logokoning zijn verstrekt, heeft Logokoning het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Logokoning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Logokoning is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Logokoning kenbaar behoorde te zijn.
4.5 De uitvoering van een overeenkomst tussen Logokoning en wederpartij zal pas door Logokoning worden ingepland wanneer de Opdrachtgever de aanbetaling zoals genoemd in 5.2 heeft voldaan. Indien de betaling niet binnen 14 dagen is bijgeschreven op de bankrekening van Logokoning kan Logokoning de eventuele afgesproken afleverdatum niet meer garanderen.

5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Logokoning nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Logokoning houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zal Logokoning 50% van de overeengekomen prijs of ontwerpprijs als aanbetaling in rekening brengen. De resterende gedeelte van de prijs zal na voltooiing van de Overeenkomst in een einddeclaratie in rekening worden gebracht.
5.3 Tenzij anders is overeengekomen, dient de door Logokoning bedongen aanbetaling voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaats te vinden.
5.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.5 Logokoning heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5.6 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Logokoning hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
5.7 Alle, door Logokoning genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.

6. Eigendomsvoorbehoud en Incasso

6.1 Alle door Logokoning geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Logokoning totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
6.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
6.3 In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten, noodzakelijk door Logokoning gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de Opdrachtgever. 

7. Opzegging

7.1 Beide partijen kunnen een overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen na het verstrijken van de minimale looptijd.
7.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Logokoning naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.
7.3 Indien de werkzaamheden van Logokoning worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor Logokoning extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.4 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

8. Opschorting en ontbinding

8.1 Logokoning heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Logokoning niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
8.2 Logokoning is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
a: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b: na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
c: Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Voor zover Logokoning bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Logokoning weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Logokoning op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Logokoning of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Logokoning
9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Logokoning slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Logokoning voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
9.3 De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Logokoning kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
9.4 Logokoning is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door Logokoning gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.
9.5 Logokoning en alle personen in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door wederpartij / Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Logokoning geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Logokoning niet in staat is haar verplichtingen jegens wederpartij na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet , storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
10.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Logokoning opgeschort.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Logokoning en wederpartij/Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
11.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Logokoning met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Logokoning beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Logokoning: https://www.logokoning.nl/algemene-voorwaarden/. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Een kopie van onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Klaar om uw volgende project te starten?

WhatsApp

App ons en krijg direct antwoord.
Wij beantwoorden alle e-mails dezelfde dag!

Telefoon

Alle werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 17:00.